top of page
NZKG-ruimteclaims-07.JPG

De ruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is schaars. Er liggen al diverse ruimteclaims en richting de toekomst komen er nog meer claims bij. Er moet onder meer worden gekozen op het gebied van de volgende vraagstukken: 

  • Waar vinden we ruimte om 10 miljoen m3 regenwater te bergen tijdens piekmomenten? Dit is nodig om de steden en werkgebieden ‘droog’ te houden. 

  • Met welke middelen en waar wordt de regio van energie en warmte voorzien (elektriciteit en/of waterstof)? 

  • Hoe kunnen hinderzones rond grote (belangrijke) industriecomplexen worden teruggedrongen zodat de leefbaarheid daaromheen wordt vergroot en verstedelijking een weg kan vinden? 

  • Hoe kunnen bestaande natuur- en recreatiegebieden worden geborgd en uitgebreid? 

  • Waar kan ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen worden gevonden?

  

BREEN is gevraagd om door middel van ontwikkelperspectieven de consequenties van ruimteclaims en keuzes in beeld te brengen. In een aantal sessies is er trechterend naar een ambtelijk voorkeurvariant gewerkt. Deze variant is meegenomen in het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot het Verstedelijkingsconcept ‘Metropool van grote klasse met menselijke maat: de MRA naar 2050’. 

  

De in 2013 vastgestelde Visie Noordzeekanaalgebied 2040 is het vertrekpunt bij het opstellen van de verschillende perspectieven geweest. John Breen heeft deze visie in dienst van Urhahn samen met Decisio opgesteld. 

OPDRACHTGEVER MRA Regio Rijk (BZK, EZK, LNV, IenW)

PERIODE juli-december 2021 

SAMENWERKING naam

TYPE GEBIED Waterkant, Werkgebied

TYPE PROJECT (Toekomst)visie

NZKG-ruimteclaims-01.jpg
NZKG-ruimteclaims-02.jpg
NZKG-ruimteclaims-03.jpg
NZKG-ruimteclaims-12.JPG
NZKG-ruimteclaims-09.JPG
NZKG-ruimteclaims-11.JPG
NZKG-ruimteclaims-08.JPG
NZKG-ruimteclaims-05.JPG
NZKG-ruimteclaims-06.JPG
bottom of page