top of page

Is er draagvlak voor het opwekken van windenergie in de Groningse gemeente Ten Boer? De gemeente heeft experts bijeengebracht om bij de gemeenschap te polsen hoe ze tegenover het plaatsen van windmolens staat, of ze er genoeg vanaf weet en na te gaan hoe de kennis (en daarmee het draagvlak) kan worden vergroot. BREEN heeft een landschappelijke analyse opgesteld en daaruit een aantal mogelijke scenario’s opgetekend om in het dorp te bespreken.  

  

Het proces was niet bedoeld om tot een plan of andere finale oplossing te komen. Het hoofddoel was een document op te stellen dat bestuur en raad van Ten Boer aan de gemeente Groningen kon meegeven op het moment dat Groningen in 2019 het bestuurlijk zeggenschap van Ten Boer ging overnemen. Het is een manifest van de mensen uit Ten Boer. De uitkomst was dat mensen welwillend staan tegenover windmolens. 

OPDRACHTGEVER gemeente Ten Boer 

PERIODE 2017 – 2018 

SAMENWERKING Buro RO

TYPE GEBIED Dorps

TYPE PROJECT Ruimtelijke verkenning, Visie, Participatie

bottom of page