top of page

WERKWIJZE

draagvlak kleur.jpg

DRAAGVLAK

Een plan kan door een klein team worden gemaakt, maar alleen een breed gedragen plan zal tot realisatie komen. BREEN stelt daarom communicatie met belanghebbenden centraal. Daartoe is het formuleren van een heldere opgave onmisbaar. BREEN zoekt graag samen met opdrachtgever/initiatiefnemer naar de kern van de opgave, om tot een efficiënt en gedragen proces te komen.  

Voorbeeld: Beemster Visies

ontwerp kleur.jpg

ONTWERP

BREEN ontwerpt en verbeeldt en laat zich daarbij graag inspireren door bestaande landschappelijke, sociale, culturele of gebouwde kwaliteiten. Een ontwerp geeft een verhaal een gezicht en maakt communicatie over een ontwikkeling mogelijk. Creatieve oplossingen worden zo meetbaar en afweegbaar. 

Voorbeeld: Zuidlaren Oude Tolweg

duurzaamheid kleur.jpg

DUURZAAMHEID

BREEN zoekt in ieder project naar verantwoorde bewezen of innovatieve technieken voor hergebruik of transformatie. Investeringen in gebiedsontwikkeling moeten een lange houdbaarheidsdatum hebben. BREEN creëert condities die een gebied of een stad duurzaam naar de (onzekere) toekomst geleiden, met oog voor mens, plant, dier en bestaande materialen of gebouwen.  

Voorbeeld: Almelo Indië

visie kleur.jpg

VISIE

Een gezamenlijke visie op regionale schaal vormt de basis voor langtijdige ontwikkelingsmogelijkheden op gemeentelijk en buurtniveau. BREEN is zeer ervaren in het formuleren, verbeelden en inzichtelijk maken van bouwstenen in een proces met vele stakeholders, om zo breed draagvlak te creëren op alle bestuurlijke niveaus.  

Voorbeeld: Noordzeekanaalgebied

strategie kleur.jpg

STRATEGIE

BREEN heeft oog voor de omgevingskwaliteit op korte en lange termijn. Voor de eerste pioniers in een nieuw te ontwikkelen gebied of huidige bewoners rond een ontwikkeling is het heel belangrijk dat overlast wordt geminimaliseerd. Bij grotere projecten betekent dit dat fasering met het ‘altijd af’ principe van belang is: als er door onverwachte ontwikkelingen in de tijd een wending of vertraging komt in plannen, moet het voor de reeds neergestreken gebruikers toch een complete buurt zijn. 

Voorbeeld: Zaanse Schans

buitenland kleur.jpg

OVER DE GRENS

Werken in het buitenland inspireert en geeft nieuwe inzichten voor het werken in de Nederlandse praktijk. BREEN zal daarom geen kans laten lopen om bij een buitenlands project betrokken te raken. BREEN heeft ervaring in Engeland, Mexico, België, Thailand en China. 

Voorbeeld: Shenyang Hunnan

john-breen-stedenbouwkundige-2016-08-06-e.jpg

BREEN stedenbouw

BREEN wordt geleid door John Breen. John werkt meer dan 25 jaar aan de stad. Stedenbouwkundig ontwerp, visieontwikkeling en strategie zijn de dragers van BREEN. John heeft ervaring in projecten van plein tot regio en van eerste concept tot supervisie bij de realisatie. BREEN werkt voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers, zoals gemeenten, woningcorporaties, particulieren, publieke en/of private samenwerkingen.

 

De focus van BREEN ligt op het inzetten van bestaande kwaliteiten bij ontwikkelingen. Die kwaliteiten kunnen een gebouw, lokale materialen of een ecologische structuur zijn, maar ook bewoners en gebruikers van het gebied inspireren hem tijdens participatiebijeenkomsten. Afhankelijk van de aard van de opgave zoekt BREEN naar een passende samenstelling van een team. John woont en werkt op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam, en werkt graag aan plekken door heel Nederland en (ver) daar buiten!

bottom of page